RODO - Telewizja Kablowa TEOSAT

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ TELEFONICZNIE
 
Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się telefonicznie jest:
S.U.O.T.S. TEOSAT, 91-103 Łódź, ul. Łanowa 14.
 
W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
−   e-mailowo pod adresem: iod@teosat.com.pl
−   na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

Administrator przetwarza  informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów w celach:
 1)   dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie;
 2)  weryfikacji jakości obsługi klientów, jej udoskonalania  i obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania numerów telefonów oraz pozostałych danych osobowych zawartych w nagraniach z rozmów jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z rozmów są przetwarzane przez rok od przeprowadzenia rozmowy.

Dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie  przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem na  podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w  celu realizacji określonych w umowie zadań i usług w imieniu  administratora.

Każda  osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do danych, otrzymania  kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia  przetwarzania danych, przenoszenia danych, jeżeli dotyczy, sprzeciwu  wobec przetwarzania jej danych, jeżeli dotyczy.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).
 
1.      Cel Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających
z usług, informacji i innych materiałów oferowanych przez Stowarzyszenie.
 
Jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej ”RODO”).
 
2.      Terminologia, która może być stosowana w niniejszej Polityce Prywatności

Osoba - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.
 
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów Serwisu.
 
Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – S.U.O.T.S. „TEOSAT”.
 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 
Podmiot przetwarzający/Procesor - osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz  administratora. Zasady przetwarzania danych są opisane w umowie przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym.
 
Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowanych, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
Plik cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z Serwisem przez użytkownika z takiego komputera.
 
Log systemowy/log - informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można ustalić skąd nastąpiło połączenie.
 
Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związane z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
 
Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

3.      Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, zakres danych i czas przechowywania

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:
         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną dla Twojego konta użytkownika w celu jego zakładania, obsługi technicznej i zarządzania, umożliwienia edycji informacji) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
         art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadniony interes administratora
w przypadku zapisania się do Newslettera, gdzie działaniem jest realizacja marketingu bezpośredniego realizowanego przez administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów i usług – w ramach tego działania następuje przesyłanie użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem serwisu;
         art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie zgody podmiotu danych na przetwarzanie danych w celu marketingowym.

Podanie danych osobowych jest niezbędne aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z użytkownikiem, i tym samym świadczyć usługę.

Dane użytkownika są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, cofnięcia zgody, czy do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez czas obowiązywania umowy,
a także po zakończeniu w celach:
         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych
i rachunkowych,
         statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub wniesienia sprzeciwu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, w taki sam sposób, w jaki została wyrażona.

4.      Statystyki Google Analytics i Facebook

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy plików cookie oraz danych (w tym adres IP) związanych z korzystanie ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Administrator nie ma żadnych uprawnień do konta użytkownika na Facebooku:
https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz
 
https://www.facebook.com/policy.php.

5.      Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, z którymi zostały zawarte umowy
o współpracę oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

6.      Prawa Użytkownika

Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
         prawo dostępu do danych,
         prawo do sprostowania danych,
         prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
         prawo do ograniczenia przetwarzania,
         prawo do przenoszenia danych,
         prawo do sprzeciwu.

W celu poprawnej identyfikacji osoby, której dane dotyczą żądanie powinno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.      Podstawowe zabezpieczenia informatyczne

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz nieupoważnionych:
         do danych osobowych zbieranych przez administratora mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych, osoby którym udzielono stosownych pełnomocnictw,
         w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony usługom świadczonym drogą elektroniczną stosowany jest wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).

8.      Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronach Serwisu i poinformowania o tym wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz dokonania innych czynności zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego